Vedic Chants – Purusa Sukta

yajna

Santi-pancakam

Brahma-yajnam

Purusa

BhuNila-suktam

Isopanisad

Narayanopanisad

Mantra-puspam

Vamadevya-ganam-Jaya-Sri-K

.
.
.